Naše strategie

Naše strategie

Jsme přesvědčeni, že dnešní investiční prostředí je globální a rok od roku komplexnější
a proto investujeme spravovaná aktiva formou kombinace vícera strategií.

Zaměřujeme se na trhy střední a východní Evropy a cílíme na realitní trhy a trhy soukromých investic.
Hledáme investiční příležitosti s různou mírou rizika a s různým profilem návratnosti.  Můžeme
je tak kombinovat podle požadovaných cílů portfolia.

O složení portfolií naší investiční platformy rozhodujeme na základě existujících příležitostí a podmínek
trhu. Vybíráme příležitosti, o kterých si myslíme, že jsou nejvhodnější vzhledem k stavu ekonomiky
a jejím cyklům v kombinaci s našimi cíli v oblasti diverzifikace a udržení kapitálu.

Tradiční strategie

Naše tradiční strategie investuje a plně využívá zdrojů, které v minulosti dlouhodobě dosahovaly stabilních výsledků a u nichž jsme na základě interního ocenění, výhledu do budoucna přesvědčeni, že tomu bude tak i nadále. Hodnotu pak realizujeme strategickými odprodeji či v rámci prvotních veřejných nabídek (IPOs) akcií.

Smíšené strategie

Jiné strategie využívají příležitostí, jako jsou aktiva postižená aktuální dislokací trhu, nedostatečnou likviditou či regulačními změnami, nadměrně zatížená aktiva či aktiva v insolvenci. U těchto příležitostí se snažíme najít a maximalizovat průnik toho, co dané aktivum potřebuje k restrukturalizaci svých operací a realizaci svého potenciálu, a tím, co je ICP Capital Partners schopné nabídnout. Pokud jsou tento průsečík a jeho implikace shodné s požadavky portfolia, příležitost se realizuje a vytváří se hodnota.

Real Estate

Real Estate

Nemovitosti

Realitní investice společnosti ICP Capital Partners zahrnují širokou škálu rezidenčních i komerčních nemovitostí. Soustřeďujeme se na logistické parky, administrativní budovy, retail parky a rezidenční projekty, a to zejména v České republice.

Investujeme do existujících aktiv se stabilním výnosem i do oportunních projektů.

Oportunní investice neboli aktiva typu Buy it, Fix it, Sell it (nakup-oprav-prodej) se vyznačují diskontní kupní cenou, lokalitou se slibným potenciálem, nízkými příjmy a vysokými provozními náklady. Tyto nemovitosti nakupujeme v případě, že jsme schopni využít jejich potenciál a odhalit hodnotu, kterou v nich ostatní nevidí.

Naopak investice se stabilním výnosem v portfoliu držíme, aby mohly přinášet dlouhodobé příjmy. Tato aktiva jsou charakteristická výbornou lokalitou a solidními nájemními smlouvami.

Podílíme se i na developerských projektech, do nichž vstupujeme v nejrůznějších fázích. Pokud developerský projekt splňuje naše kritéria, můžeme také působit výhradně jako finanční investor, který výměnou za podíl na zisku přebírá rizika spojená s výstavbou projektu.

Soukromý kapitál

ICP Capital Partners obvykle investuje do kontrolních podílů v malých a středně velkých soukromých společnostech z nejrůznějších oborů v oblasti střední Evropy.

Vyhledáváme a analyzujeme investiční příležitosti u firem s růstovým potenciálem a doloženou historií. Při našem rozhodování posuzujeme podnikatelský model společnosti, vedení i základní ukazatele a zároveň slibné hospodářské a oborové trendy.

Pokud takovou společnost objevíme, vytváříme silný partnerský vztah s jejím vedením a poskytujeme mu podporu formou flexibilního a aktivního přístupu. Přinášíme nový kapitál, provozní vylepšení, strategické a finanční iniciativy, například ve formě nových prodejních kanálů, které pomohou zvýšit obrat a podíl na trhu, moderní zdroje a nové příležitosti. Tak podniku pomáháme využít jeho skrytý potenciál a zvyšovat efektivitu a hodnotu.

Jsme flexibilní a přizpůsobujeme se měnícím se podmínkám na trhu, požadavkům společností z našeho portfolia a výsledkům spojení těchto dvou faktorů.

Pomáháme i firmám, které potřebují pomoc při financování manažerského odkupu či odkupu externím manažerským týmem.

Private Equity

Private Equity

Vytváření hodnoty

Naším cílem je vytváření hodnot. Tvoříme komplexní investiční příběhy
od vyhledávání vhodných investičních příležitostí po realizaci úspěšného exitu.
Přinášíme znalosti, uvolňujeme potenciál aktiv pro jejich další růst a odolnost vůči výkyvům.

Jsme přesvědčeni, že v současném investičním prostředí je aktivní řízení portfolia hlavním zdrojem tvorby hodnoty.

Při posuzování požadovaných výnosů nikdy nezapomínáme na due diligence, nástroje pro řízení rizik, modely a analýzy, které jsou klíčovým prvkem našich procesů.

Vyhledáváme situace

 • Aktiva podhodnocená díky krizím v oboru, případně mimořádným vlivům
 • Odchod zakladatelů na odpočinek
 • Manažerský odkup
 • Nové kapitálové investice umožňující rozšíření kapacity, růstové financování či akvizice
 • Oportunní situace, které vyžadují rychlou reakci
 • Nákup a prodej pohledávek
 • Většinové či menšinové podíly s přesně stanovenými akcionářskými smlouvami
 • Aktiva pro posílení tržní pozice stávajících aktiv v našem portfoliu
 • Schopnost generovat značné provozní příjmy v případě nejasné výstupní strategie
 • Zkušený tým manažerů, který ve svém oboru dosáhl nemalých úspěchů
 • Obhajitelná pozice na trhu